Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne
Udskriv Tilføj bogmærke

Billeder

» Vis alle     «Forrige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 59» Næste»     » Lysbilledshow

Indlæser...


Fæstebrev nr. 20 1770 Benzonsdal Gods.24 Skilling.
Jeg Friederich Barfred til Benzonsdahl Giør Vitterligt at have Stæd og Fæst ligesom jeg hermed stæder og fæster til Frikarl Lars Sørensen fra Carlslunde, den mig tilhørende, og paa Kiøbenhavns Amt i Iishøije Bye beliggende Gaard som hans Morbroder Jens Larsen hidentil har beboed, og formedelst Alderdom og Skrøbelighed samt tillige fordi hand er Enckemand og uden Børn, til ham godvillig har afstaaet. Samme Gaard, som staar for Hartkorn Agger og Eng Nye Matrikul 15 Tdr.6 Skp. 3 Fdk 2 Alb.med al dens rætte tilliggende Eijendom og Rettighed, Baade i Mark og Bye, saaledes som det nu er og af Alders Tiid været haver. Bemelte Lars Sørensen nu straxen maae Tiltræde, og sin Livstiid paa efterskrevne Vilkaar Beholde.
1: At hand deraf Aarlig i rætte Tiide betaler alle Kongl:Afgifter saavel de der allerede ere , som de herefter maatte paabiudes nye.
2: Af Gaarden , som baade er, og fremdeles skal blive fri for alt Hoverie, betaler hand Aarlig til hver Mortens Dag den sædvanlig Landgilde og Hoverie-Afgift efter Jordebogen Penge 12 Rdr 2 Mk. 8 Sk.: Byg 10 Tønder og Haure 2 Tdr. 4 Skp., desforuden forretter hand af Sit Hartkorns - Størrelse, alle alle de Konge og Radebords Reijser ham vorder tilsagt liige med andre Fribønder paa Godset efter Rigtig Omgang, samt viiser en Tilbørlig Lydighed og Ærbødighed imod mig og min Fuldmægtig, i alt hvad man kand have ham enten at tilraade, eller Byde og Befales.
3. Gaardens Bygning og Besætning som hand i Skickelig Stand har annammet, haver hand stedse at vedligeholde og forbedre saa samme ikke formedelst hans forsømmelse, i nogen maade forringes; Ligesom og de de der tilliggende Jorder Tilbørlig at drive og dyrke. Intet deraf til andre at bortleije, eller paa anden Maade at lade fra Stædet bortkomme, under hvad Navn nævnes Kand.
4: Foruden den frasigelse Jens Larsen den 24. Martij  sidsleden har given denne sin efterkommende Fæster og Søstersøn Lars Sørensen paa sin Indboe, var sig Borde, Bænke, Stole, Et gammelt Stue Uhr, Kackelofn og Brøgger Redskab, med videre bliver endydermeere bemelte Lars Sørensen, hermed forsikret at samme Indboe ingenlunde skal vorde anseet som som at Inrentantum eller Besætning ved Gaarden; men alene, som som den nye Fæster Lars Sørensens virkelig Eijendom, efterdi hand, ved fore=gaaende Acord og mellemhandling med sin Morbroder har tilkiøbt sig samme for 80 Rdl.hvilche Firsindstiuge Rigsdaler ham for længst til meerbemelte hans Morbroder Jens Larsen har udbetalt.
5: Den Contract, som dend Nye Fæster har indgaaed med sin gamle Morbroder Jens Larsen, angaaende Aarlig Ophold paa Stædet /: hvoraf herved følger en ligelydende Gienpart til hans Efterrætning/ tilforpligtes hand i alle Maader at opfylde; Ligesom og at ansee agtmelte Jens Larsen sin gamle Morbroder som sin Fader og i alle Ting begegnes ham med en Kiærlig Omgang , saaledes som Lars Sørensen og Hustrue for Gud agter at forsvares.
6: Af ermeldte Gaard der som forhenmeldt, er fri for ald Hoverie, og tillige fri for ald Restance, haver den nye Fæstere Lars Sørensen betalt i Indfæstning 200 Rdr., skriver Toe Hundrede Rigsdalere. Dets til bekræftelse under Min Haand og Signette. Datum Benzonsdahl d: 19.de Martij 1770
F: Barfred
L:S

Ligelydende Original Fæstebrev paa behørig stemplet Papiir haver ieg underskreven anamit, hvis Indhold jeg herved Tilforpligter Mig i alle Maader at Efterleve
Datum Benzonsdahl ut Hupra
Lars Sørensen
Til vitterlighed som overværende
Poul Hansen Rasmus Roaldsen

Fra Jens Larsen Gaardmand i Ishøij ere vi 2.de underskrefne, ieg Jørgen Hansen, og ieg Peder Larsen begge Gaardmænd i bemelte Iishøije, udskikkende til benevnte Jens Larsens Hosbonde eller hands Fuldmægtig Monsr. Mellerup paa Benzonsdal, for i hands Svaghed og fraværelse at tilkiendegive det hand ikke for Alderdom og Skrøbelighed længere kand forestaae sin Gaard, saasom hand nu er bleven Enkemand hvorfore hand begierede, at Gaarden maatte overlades i Fæste til hands Søstersøn Lars Sørensen Frikarl fra Carlslunde.for samme Afgift og frie for Hoverie som den hidentil har været, og at Herskabet ville tillade ham, til Aarlig Ophold, saalenge hand lever, at saavel denne benevnte Lars Sørensen, som hvemandre Fæstere der inden Jens Larsens Død, maatte komme paa Stædet, bliver tilfunden at at levere ham Aarlig 2 Tønder Rug,2 Tønder Byg, 2 Tønder Malt,at hand Sviine, og 4 Rigsdalerei Penge eller og efter kreven støcker Jord i Markerne, neml: i Strandmarken: Byespield, i Møllemarken: Espeen = Kiær, og iWalbye Marken:Lille Kierkebierg, hvor Støkke Jord ungefæhr paa 6 Skp. Sædeland Bereignet samt Møllerengen ved Piile Mølletil Høebieringe.
Herforuden er Jens Larsens Begiæring, at hands efterkommende Fæstere ligeledes bliver tilfunden at lade ham beholde, den i Stuen staaende underste Seng og Klæder, da og om hand skulle finde for got at være for sig selv, da skal ham forskænkes et Beqvem Værelse der i Gaarden med Kackelofn hvori hand kand have fornøden varme, og og dertil Aarlig levere ham 6 gode Læs Tørve.
Endvidere forlanger Jens Larsen, at hand strax maae udtage og beholde af Besætningen der paa Stædet en Sort Qwie som har igiennemgaaed Sygdommen, og 4.re Stkr. Faar hvoraf hand forlanger Afgrøden alene, og at baade Koe og Faar, saalenge de forbliver i Gaarden, nyder fri fodring om Vinteren og græs om Sommeren. Mod at denne Jens Larsens Begiæring vorder samtykt af hands Herskab eller Fuldmægtig har hand leveret os hands Fæstebrev at tilbagelevere, paa det samme, eller et nye Papir i dets Stæd, paa Gaarden kand udstædes. Endelig har Jens Larsen og forsickret, at imod denne hands Begierings Fyldestgiørelse, fra siiger hand sig ald Ræt til alt hvad som findes paa Stædet, være sig af Indboe og Kreature, intet i nogen Maade undtagen i hvilket alt skal og maae tilhøre den Efterkommende Fæstere, eller eller Fæster der paa Stedet, uden deraf at svare det allermindste til hans andre Arvinger naar hand ved Døden afgaar, saasom den efterkommende Fæstere da skal forskaffe maae forbemelte Jens Larsen en Skikkelig og Hæderlig Begravelse.
Det foranførte er Jens Larsens eigen Begiering tilstaaer vi med vore hænders Underskrift.
Datum Benzonsdahl den 24.de Martij 1770
Peder Larsen   Jørgen Hansen
Universitetets Bonde   Duebrødre Klosters Bonde

Forestaaende Jens Larsens Begiæring er i alle Maader Samtykt og Bevilget i hvilket hermed tilstaaes paa Velædle Hr. Barfreds Begiering, af mig underskrevne Fuldmægtig her ved Godset, ligesom det og forsikres, at som det fornøden Stemplet Papir ei er ved Haanden, skal det hermed Hæftes naar det kand bekommes, og agtes da dette i alle Maader lige saa fuldkommen som det paa Stemplet Papiir var Skreven.
Datum Benzonsdahl, dend 24.de Martij 1770
S. Mellerup
Denne Jens Larsens min Morbroders Begiæring, skal i alle Maader af mig vorde efterlevet.
Lars Sørensen
Den 29.de Maij 1770 ratificeret af mig  Fr: Barfred
Originalen af denne Foreening er omlagt med et Støkke Stemplet Papiir af No. 21 C7 mus: En halv Rigsdaler 1770
Fæstebrev vedrørende Langengsgård matr. 10 a af Ishøj Bye og Sogn
Oeder 1771 nr. 45
Lars Sørensen 30 år
Birthe Madsdatter

Anno 1784 Den 16. Marts møder paa Skifteforvalterens Hr. Barfred til Benzonsdahl hands Veigne Fuldmægtigen Andreas Kaas, i Ishøj for at forrette Skifte efter Godsets afdøde Gaardmand Lars Sørensen som dend 29. Febr sidst er afgangen, mellem Enken Margrethe Hansdatter og hendes med den afdøde i Ægteskab aflede 2.de Børn.
En Søn  Lars Larsen og
Datteren  Birthe Larsdatter
Som formynder for Børnene var mødt deres deres Farbroder Jens Hendrichsen af Carlslunde paa Universitetets Gods, iligemaade som Enkens Lauwærge var mødt hendes Broder Ole Hansen, Gaardmand i Wallensbech og som vitterligheds Vidner Peder Olsen og Jørgen Jørgensen begge af Ishøj. Førend videre blev foretaget Declarerede Enken med hendes Laugwærge at såfremt Boets hele Formue intet undtagendet herefter anførte blev hende til fuld Raadighed overdragen vilde hun uagtet ? hun skulde Laane Pengene tilstaae og udbetale til ovenmeldte 2.de Børn halve fædres Arv Penge 300 Rd. Til lige Deeling imellemDem uden hensigt til Kiøn, som foreskriver 150 Rd. Samt hver af Dem følgende Klæder til en Seng: 1 blaae stribet Olmerdyns Overdyne  2.de blaae digtens Underdyner, 3.de Dito Hovedpudder, 2.de Olmardygs Tiæste Pudder 2 Par Hørlærreds Lagner 2 Par Blaarlærrets Dito som altsaa for dem begge er doppelt iligemaade hver af Børnene et ? Omhæng.


Langengsgård 1988, matr. nr. 10

Fæstere:
I5575 Jens Jensen -1722
I2289 Jens Larsen ca. 1722 – 1770
I1314 Lars Sørensen 1770 – 1784


FilnavnLangengsgård 1988.jpg
Filstørrelse6.37m
Størrelse5197 x 3434
Knyttet tilLars Sørensen

» Vis alle     «Forrige «1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 59» Næste»     » Lysbilledshow