Forside | Nyheder | Billeder | Historier | Kilder | Rapporter | Kirkegårde | Gravsten | Statistikker | Efternavne
Udskriv Tilføj bogmærke

Billeder

» Vis alle     «Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 59» Næste»     » Lysbilledshow

Indlæser...


No 4 C7 Fiire og Tÿve Skill: 1777.

Jeg Friderich Barfred til Benzonsdahl giör vitterlig: At have stæd og fæst, ligesom Jeg hermed stæder og fæster til Jens Hansen Tienestekarl af Kildebrÿnde /: som i 7 Aar har været Land Soldat:/ den mig tilhörende og paa Kiøbenhavns Amt i Ishøÿ Bye beliggende Gaard, som Unge Jens Jensen tilforn har beboed, og nu til fornevnte Jens Hansen er afstoed. Hvilken Gaard, som bestaar af Hartkorn Agger og Eng 8 Tdr. 3 F.kar, med ald dens tilliggende Eiendom og Rættighed baade i Mark og Bye, saaledes som det nu er og hidindtil været haver, fornævnte Jens Hansen strax maae tiltræde, og sin Livstiid bruge og beholde paa efterskrevne Conditioner:

  1. At hand deraf Aarlig i rætte Tiid betaler alle Kongelige Skatter, de der allerede ere, som de herefter maatte vorde paabudne.
  2. Til hvert Aars Mortensdag betaler hand udi Landgilde: Penge 2 Rdr., Bÿg 4 Tönder, og Haure 1 Tönde samt smaa Redsel 1 Lam, 1 Gaas og 4re Høns. Herforuden forretter hand det sædvanlig Hoverie hertil Gaarden ligemed hands Naboer og Andre Hoveriebönder paa Godset, saa forsvarlig, som det kunde være for sig selv.
  3. Gaardens Bygning og Besætning antager hand i den Stand det forefindes, til hvis Fyldestgiörelse ham eÿ allene er given Rede Penge 20 Rdr, men endog 2 Tdr. Bÿgs Afslag, udi den af Gaarden hidindtil svarende Landgiæld som til Mortensdag næstkommende skulle betales hvor foruden hand og for Indfæstnings Svarelse vorder befried, samt overlades Gaarden uden Restanse.
  4. Haver og den Fæstende at plante og opelske Piile og andre Nyttige Træer paa alle de ham tilhørende Stæder, hvor Rum og Leilighed dertil findes, såvelsom og tilforpligtes at holde god Fred og Heign mod alle sine Naboer, Inden = og = Udenbÿes saa ingen Klagemaal desformedelst skal indlöbe.
  5. Vise sig hörig og lÿdig imod mig og min Fuldmægtig, samt tilbørlig dÿrke og drive Gaardens tilliggende Jorder. Intet deraf til andre at bortleje, eller paa Anden Maade lade Gaarden frakomme under hvad Navn nævnes kand. Paa foranförte Vilkor er forbenevnte Gaard Bortfæstet til merbemelte Jens Hansen, som foruden det i 3die Post ommelte tillige til Gaardhold og Besætning har bekommet Alt hvis som findes paa Stædet af Indboe og Kreature, hvorover Specification er medfsæstet finds Reversal og tillige herved skal følge.

 

Dets til Bekræftelse under min Haand og Signete.

Benzonsdahl den 24. Septembr: 1777 /   F. Barfred  L:S:

 

Ligelÿdende Original Fæstebrev paa Behörig Stemplet Papiir haver ieg underskrevne bekommet, hvis Indhold ieg herved tilforpligter mig i Alle Maader at efterleve.
Jens Hansens fæstebrev side 2
Filnavn2416 f2.jpg
Filstørrelse1.97m
Størrelse1928 x 2470
Knyttet tilJens Hansen

» Vis alle     «Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 59» Næste»     » Lysbilledshow